Bilancia
23/9 - 22/10
Bilancia
Amuri
Sostenuti do passaggiu e Veneri, ‘a maggior parti e vui si senta traboccara e amuori e arderi e passione, vistu ‘a presenza e Marti nte l’ottavu Campu. Si siti stabilmente nta coppia, viviti comu nte nu paradisu, nte nu sognu de cui on voliti u vi rifigghjati cchjù! Si siti suli, n’incontru menta ‘n discussioni a situazioni attuala vostra: rividiti a situazioni e vi renditi disponibbali a nu modu e vivira u rapportu cu l’attru!

Saluti e Berizzi
Attenti ahra tavola e ai peccati e gola, soprattuttu nte primi jiorni do misi e, ancor e cchjù, si siti nati ad ottobri. Nonostanti ciò, potiti cuntara supa n’eccellenti forma fisica e ‘na saluti a prova e bumba. Mercuriu oppostu a Uraniu, ca ‘nteresserà u vostruo dudicesamu e sestu Campu, cunzigglja ‘na certa prudenza ahra guida da macana e da motu: megghju u m’impiegati cchjù tempu u m’arrivati ahra meta sani e sarvi.

Lavoru
Tutta a sfera professionala, qualunque sia a vostra condizioni personala, esta favorita do cielu e settembra. Cu è in attesa e n’occupazioni, oppure vola cangiara postu e lavoru riceva offerti ‘nteressanti e pota migliorara a propria condizioni. Soddisfazioni e riconoscimenti ci sarannu pe’ cui lavora nto settori artistacu, oppure nte chihru assistenziala.

Sordi
Cu Veneri e Giovi nto segnu, ‘on vi potiti certu lamentara e comu vannu i cosi nto latu finanziaru. Si previdanu miglioramenti, ampliamenti do giru e l’affara, preziosi consolidamenti da situazioni già assai favorevoli! Vi potiti accussì permettila quarchi capricciu, quarchi spisa e cchjù, puru personala ahra fini do misi.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale