Vergine
23/8 - 22/9
Vergine
Amuri
A stagioni autunnala esta bonu pemmu u vi chiariti l’idei e l’intenti pe’ quantu riguarda la vostra sfera sentimentala. Si siti felicementi in coppia, vi sentiti appagati, psicologicamenti in ottima forma, grazi ahra certezza ca tuttu vacia bonu u rapportu e coppia e ca i sentimenti vostri sugnu apprezzati e puru completamenti ricambiati. Siti suli? Staciti aspettando ca l’amuri abbussa ahra vostra porta? Mentitavi pure in vedetta!

Saluti e Berizzi
Cu u cielu amicu a vostra Saluti si mantena supa i livelli soddisfacenti pe’tuttu u misi; l’organismu, infatti, avissa u funziona regolura! Marti suggiariscia u faciti nu pocu e sport, mentre Veneri invita nomu u n’esagerati ahra tavola, se ‘on boliti u vi trovati quarchi chilu e troppu!

Lavoru
Cu Suli e Mercuriu in transitu nto vostru segnu, a voglia d’affermazioni, e successu e de gratificazioni, esta cchjù forti chi mai. Potiti avira chjù attenzioni d aparti de soci, colleghi versu risultati cchjù gradevoli e dei vostri superiori aviti apprezzamentu pe’ l’impegnu e a qualità do lavoru vostru! Aviti da parti vostra belli energii, ahri quala si jungianu idee geniali e intuizioni folgoranti.

Sordi
Puru u settori economicu si avvantaggerà do clima generala, assolutamenti positivu, chi regna nto cielu e settembra. Siti in graduu gestiti i sordi cu attenzioni ahru risparmiu. Guadagni soddisfacenti ed entrati extra ‘on mancanu nte primi jiorni do misi, a differenza e l’ultami, caratterizzati da affari e investimenti e sordi assai allettanti, da vagliare però cu carma e attenzioni.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale