Leone
23/7 - 22/8
Leone
Amuri
Settembre esta nu periodu bizzarru pe’ l’amuri. Tuttu, ‘nfatti, esta possibali: do corpu e furmini chi azzera quarsiasi situazioni affettiva precedente, ahra voglia u amuriggiati a cchjù ‘on possu, oppuri ahra provocazioni cchjù completa da perzuna amata e do rapportu e coppia. In ogni casu, ‘na spinta ahru cambiamentuo c’è e, a quihru puntu, a decisini esta a vosta…

Saluti e Berizzi
Cu Saturnu nto segnu e Marti dissonante, a forma fisaca ‘on esta de migliori e a stanchezza e u malumori ponnu pigghjara u sopravventu e cchjù e n’occasioni, soprattutto si vi sforzati cu l’attività quotidiana, si continuati u mangiati in modu scurrettu e si ‘on vi preparati adeguatamente ahru cambiu da stagioni. Pigghjatavi na tazza e tè virdi prima u vi curcati.

Lavoru
Grazi a straordinari transiti planetari, aviti veri e propri lampi e geniu, grazi ai quali arrivati a soluzioni impensabili. Potiti, accussì, fara passi e giganti e u migliorati a situazioni vostra lavorativa: e de conseguenza aumenti e stipendiu e guadagni soddisfacenti! Impiegati ‘na somma e sordi pe’ valorizzare l’immagini vostra o chihra e l’attività vostra.

Sordi
Pe’ quantu riguarda i sordi, settembra esta nu bonu misi: siti abili u cogghjti ahru volu ogni possibilità economica, u concretizzati l’affara. ‘Inzomma, i stirhi v’offranu a possibilità u m’ampliati u patrimoniu. Attenti nomu esagerati cu i spisi nta secunda quindicina do misi.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale