Cancro
21/6 - 22/7
Cancro
Amuri
Settembre pota portata ventati e novità, improvvisi chi rendanu u rapportu e coppia vivacissimu e imprevedibile, soprattuttu sutta u profilu erotacu. Settembra, dunqui, sarà generosu cu vui; vi permetta u m’assaporati nu clima d’ intesa sempra diversu e stimolanti! ’on mancanu clamorosi ritorni e fiamma, cotti furminanti pe’ i cchjù giuvani e avventuri pe’ molti e vui.

Saluti e Berizzi
Soprattuttu nte primi jiorni do misi, Veneri e Giovi dissonanti segnalani eccessi nta tavola e problema cu u stomacu, ma puru ‘nsonnia, si avvertiti nu diffusu sensu e stanchezza e de malumora. Ritrovati ‘na brillante forma fisica e mentala a partire do 12.

Lavoru
Do puntu e vista professionala, settembra propona nu periudu e risvolti davveru ‘nteressanti. Cu Mercuriu nta Vergini e Veneri nto Scorpioni, potiti cuntara supa ‘na bella vivacità e scambi commerciala, si è chistu u settori operativu vostru, ma puru e scambi intellettuali, chi permettanu nu fervori d’idee e de progetti fuori do comuni. Senza u vi scordati a creatività: cchjù stimolata chi mai!

Sordi
Puru si Veneri e Giovi creanu quarchi preoccupazione nte primi jiorni do misi, pe’ l’usciti consistenti e quarchi casu inaspettatu, ‘on aviti u vi preocupati: do 12, vi potiti rifacira, grazi ahra posizioni nova e Veneri (nto Scorpioni) e ad entrati soddisfacenti, chi risolvanu ‘on pochi problemi. Pe’ l’acquisti, pe’ i investimenti chi cchjù vi preoccupanu, puntati supa jiorni centrala do misi: i cchjù fortunati!

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale