Pesci
19/2 - 20/3
Pesci
Amuri
Soli e Mercuriu nto transitu nto segnu da Vergini, in posizione disarmonica, ciia mentano tutta pemmu u vi creano quarchi difficoltà nto piano affettivo, soprattuttu pe’ ciò chi riguarda dialogu e comprensioni. Ma ‘on aviti u vi preoccupati: cu Veneri e Marti schierati ambeci da parti vostra, intesa affettiva ed erotica ‘on avissaru u ci sugnu problemi. Settembre malandrino pe’ i cchjù giovani e pe’ chiari chi stanno sula agevola l’incontri e l’occasioni e d’avventura

Saluti e Berizzi
Chistu misi potiti cuntara supa i favori e Marti nto Toru chi v’assicura ‘na forma fisica e muscolare eccezionala, ca supa Veneri nto Scorpione, pronta u vi regala benesseri e fascinu, in aumento, chi lascerà e sicuru u segnu… Cumbena u m’approfittati, pe’ migliorara in tutti i modi possibili l’ aspettu esteriori, l’intesa cu a perzuna, oppuru corteggiara cui cchjù v’interessa si aviti u cora libbaru!

Lavoru
Soli e Mercurio in transitu nto settimu Campu invitanu i chjù tra vui a ‘na maggiori accortezza e a tenira cuntu sia de’ reazioni, ca de l’esigenze altrui: vi facia bonu, e ‘na parte, ascoltara l’opinioni e l’aytri supa a qualità do lavoru vostru, e l’alttra accettara e buon gradu puru quarchi critica costruttiva, quarchi preziosu suggerimentu! Buon misi pe’ quantu riguarda i guadagni.

Sordi
Soprattuttu nta secunda quindicina e settembra, potiti sperara nte l’entrate consistenti: pe’ l’abilità chi manifestati nto lavoru facendu lievitara i guadagni, ma puru pe’ a prontezza chi dimostrati u cogghjti ahru volu opportunità pe’ vui vantaggiosi, Mentiti in agenda i jiorni 17, 18, 26, 27: sembranu fortunatissimi!

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale